Algemene Voorwaarden PlusJeHuis van Energiewacht

1. Waarop zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing?

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienst van de Servicepartner om de Klant te adviseren bij de verduurzaming van de woning.

1.2 Eventuele voorwaarden van de Klant worden nadrukkelijk niet van toepassing verklaard.

2. Wat betekenen deze begrippen?

2.1 Servicepartner: Energiewacht Groep B.V., is statutair gevestigd te Zwolle aan de Lippestraat 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50418386. Het Btw-identificatienummer van Servicepartner is NL8227.31.125.B.01.

2.2 PlusJeHuis: de dienst van de Servicepartner om Klant te adviseren bij de verduurzaming van de woning

2.3 Klant: de natuurlijke persoon die Advies krijgt van Servicepartner en eventueel een Overeenkomst sluit met (Service)Partner(s) in het kader van PlusJeHuis.

2.4 Partners: Servicepartner werkt samen met (Service)Partner(s), voor het opstellen en uitbrengen van offertes en voor de installatie van de energiebesparende maatregelen naar aanleiding van die offertes.

2.5 Advies: Servicepartner geeft via PlusJeHuis een Advies aan de Klant. Naar aanleiding van dit Advies sluit de Klant eventueel een Overeenkomst met de (Service)Partner(s)

2.6 Overeenkomst: de tussen Klant en (Service)Partner(s) tot stand gekomen koop- en/of dienstverleningsovereenkomst naar aanleiding van het Advies in het kader van PlusJeHuis.

2.7 Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.

3. Hoe verzamelen wij gegevens voor het Advies?

3.1 Voor het samenstellen van het Advies combineert Servicepartner verschillende openbare of algemeen beschikbare databronnen, aangevuld met eigen opgebouwde geanonimiseerde data. De Klant kan de data goedkeuren en toevoegen.

3.2 De Klant en de adviseurs van Servicepartner kunnen het Advies verder personaliseren en bewaren.

3.3 Servicepartner probeert zoveel mogelijk juiste en accurate informatie te geven aan de Klant over de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Het Advies is indicatief. Het kan voorkomen dat onjuiste of niet accurate situaties worden geschetst of dat een Advies niet precies aansluit bij de daadwerkelijke situatie.

4. Hoe leggen wij de afspraken vast?

4.1 Het Advies bestaat uit een indicatieve prijsberekening voor de afzonderlijke energiebesparende maatregelen. Aan de hand van deze berekeningen brengt (Service)Partner(s) op verzoek van de Klant offerte(s) uit.

4.2 Servicepartner geeft de benodigde informatie voor het aanvragen van de offerte(s) door aan de Partner(s).

4.3 De adviseurs van (Service)Partner(s) nemen indien noodzakelijk contact op met de Klant om de situatie te bespreken, te toetsen en/of om extra informatie in te winnen.

4.4 De Klant ontvangt een offerte van de (Service)Partner(s). Deze offerte kan schriftelijk of elektronisch geaccepteerd worden. Met het accepteren van de offerte gaat de Klant de Overeenkomst aan met de Servicepartner.

4.5 De (Service)Partner(s) is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de geïnstalleerde energiebesparende maatregelen. Bij uitvoering van de werkzaamheden gelden de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Partner.

4.6 Servicepartner is verantwoordelijk voor het geven van kwalitatief Advies en zet zich in voor een juiste uitvoering van de maatregelen door de (Service) Partner(s) zoals beschreven in de gesloten Overeenkomst.

5. Wat is nog meer belangrijk?

5.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Klant een aanvraag doet voor een Advies

5.2 Deze Algemene voorwaarden kunnen door (Service)Partner(s) worden gewijzigd. Wijzigingen gaan pas in veertien dagen na de dag waarop de wijzigingen bekendgemaakt zijn, tenzij in de bekendmaking een latere ingangsdatum staat. Onder de bekendmaking verstaan wij een schriftelijke of digitale kennisgeving over het wijzigen van de voorwaarden.

5.3 Service)Partner(s) behoudt zich het recht voor om de dienstverlening PlusJeHuis op ieder door haar gewenst moment te stoppen. (Service) Partner(s) zal Klanten die in een proces van offerte-aanvraag, levering en/ of nazorg zitten, voor zover mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en het eventueel lopende proces nog zoveel mogelijk begeleiden.

5.4 Uw persoonsgegevens worden door (Service)Partner(s) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de regels van de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring op de website van de (Service)Partner(s) leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

5.5 Op deze Algemene voorwaarden en de dienstverlening zelf is Nederlands recht van toepassing.

5.6 Een geschil tussen Klant en (Service)Partner(s) wordt, indien niet onderling op te lossen, voorgelegd aan een rechter die volgens de wet bevoegd is.